123 Sky Tower, Los Angeles + (102) 35460789
0
0,00
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Algemene Voorwaarden B2B

Best of bikes

Algemene voorwaarden Business to Business

Algemene Voorwaarden Best of Bikes

In dit document treft u de Algemene Voorwaarden van Best of Bikes. In eerste instantie wijst Best of Bikes alle Algemene Voorwaarden van andere Partijen van de hand, tenzij dit bij Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald. Tevens kunt u geen andere rechten ontlenen dan in deze Algemene Voorwaarden weergegeven.

1. Bedrijfsgegevens

Aanbieder is gevestigd aan de Paalsesteenweg 336 te Paal(Beringen), postcode 3583. Best of Bikes is ingeschreven bij de kruispuntbank van ondernemingen onder AndIT BV/Best Of Bikes België  met Ondernemingsnummer : 0836.009.0346.

Hebt u vragen over onze Algemene Voorwaarden? Dan kunt u ons via de onderstaande gegevens bereiken:

info@bestofbikes.be | +32 (0)475 58 32 15
Paalsesteenweg 336 | 3583 Paal(Beringen)
Ondernemingsnummer : 0836.009.0346 | BTW nr. 0836.009.0346

2. Definities

 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Aanbieder: Best of Bikes, zoals weergegeven in artikel 1, overeenkomstig deze definitie zijn definities als ‘Verhuurder’, ‘Verkoper’ en ‘Leverancier’;
 • Klant: iedere (rechts)persoon welke een Overeenkomst heeft gesloten met Aanbieder, onder Klant wordt tevens eenieder verstaan die een Product of Dienst afneemt handelend vanuit beroep of bedrijf;
 • Product: goederen zoals aangegeven op de website of in de fysieke locatie van Aanbieder, bestemd voor verkoop en verhuur. Hieronder begrepen (elektrische) motorfietsen en aanverwante toebehoren;
 • Dienst: dienst zoals aangeboden door Aanbieder en besloten wordt bij Overeenkomst.
 • Showroom: de fysieke locatie van Aanbieder, waar producten aangeboden worden, diensten verleend en werkzaamheden worden verricht.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die, ongeacht op welke manier, tussen Aanbieder en Klant tot stand komt;
 • Partijen: Aanbieder en Klant tezamen genoemd;
 • Schriftelijke communicatie: alle communicatie die niet verbaal plaatsvindt, dus digitale communicatie geldt ook onder deze formulering.

3. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden van Aanbieder zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Aanbieder en Klant. Algemene Voorwaarden van iedere andere Partij worden in beginsel van de hand gewezen. Enkel wanneer door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk aldus is overeengekomen, zijn de Algemene Voorwaarden van Aanbieder niet van toepassing.
 2. Indien er op enige wijze wordt afgeweken van één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, blijven de overige bepalingen hun gelding houden.
 3. Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke Overeenkomst bepaalde gevallen.
 4. De Algemene Voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere Overeenkomsten tussen Aanbieder en Klant.

4. Overeenkomst

 1. De Overeenkomst beziet op de (ver)koop van een Product aangeboden of de uitvoer van een Dienst door Aanbieder. Onder Dienst wordt onder meer begrepen de verhuur van een goed/Product door Aanbieder.
 2. Het aanbod bestaat uit Producten zoals getoond op de website of in de showroom van Aanbieder, dan wel de uitvoering van een dienst.
 3. Indien Klant overgaat op aanschaf van een door Aanbieder aangeboden Product geldt de aanschaf als aanvaarding van de Overeenkomst.
 4. Indien Klant overgaat op de huur van een door Aanbieder aangeboden Product geldt ondubbelzinnige acceptatie van de offerte door Klant als aanvaarding van de Overeenkomst. In ieder ander geval geldt ondertekening van de Overeenkomst als aanvaarding.
 5. Eigendom van het Product gaat over op Klant op het moment dat het volledige bedrag is voldaan in de showroom van Aanbieder of indien het Product via koop op afstand is aangeschaft, op het moment van levering van het Product
 6. Bij een Overeenkomst waarbij de verhuur van een Product tot stand is gekomen, blijft het Product eigendom van Aanbieder, tenzij anders bij Overeenkomst besloten.
 7. Prijzen voor de koop of verhuur van een Product zijn zonder btw, tenzij anders bepaald of aangegeven.
 8. Het staat Partijen in geen geval vrij om eenzijdig de Overeenkomst of gedeeltes van de Overeenkomst te wijzigen.
 9. Een overeenkomst kan alleen gesloten worden met een consument die 18 jaar of ouder is.

5. Levering

 1. Voordat Levering van een aangeschaft Product plaatsvindt dient het volledige aankoopbedrag voldaan te zijn.
 2. Het aankoopbedrag dient volledig voldaan te worden op de door Aanbieder aangegeven wijze.
 3. De kosten voor levering vallen voor rekening van Klant, tenzij Aanbieder hiervan schriftelijk afwijkt. Deze kosten dienen tegelijkertijd met het aanschafbedrag van de producten voldaan te worden. Indien anders overeengekomen kunnen de kosten voor levering voldaan worden
  op het moment van levering.
 4. Indien gewenst staat het Klant vrij om een Product zelf te vervoeren. Mogelijke schade ontstaan door het zelf vervoeren van een Product komen voor rekening van Klant.
 5. De hoogte van de vergoeding wordt per situatie bepaald en is onder andere, maar niet uitsluitend, afhankelijk van het te leveren product, tijdstip van levering en afstand tot de locatie van levering.
 6. Verzending en levering gebeuren altijd naar/op het door Klant aangegeven adres. Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade ontstaan door foutieve opgave van adresgegevens. Klant is daarmee altijd verantwoordelijk voor opgave van de juiste gegevens.
 7. Levering van een Product bestemd voor verhuur wordt in eerste instantie door Aanbieder gedaan, tenzij bij Overeenkomst anders besloten.
 8. Voor levering van een Product bestemd voor verhuur dient een vergoeding voldaan te worden.
 9. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de in artikel 5 lid 5 genoemde factoren.
 10. Levering van een Product geschiedt op een door Partijen overeengekomen moment. Dit is in geen geval een fataal termijn.

6. Verhuur

 1. Verhuur van een Product ziet op het in bruikleen nemen van een Product door Klant, welke beschikbaar is gesteld door Aanbieder.
 2. De beschikbaarstelling geldt puur voor de verhuur van het product door Klant aan derden, het is niet mogelijk om het Product voor een ander doeleind te gebruiken.
 3. Bij Overeenkomst worden zaken vastgesteld als de termijn van verhuur, het aantal af te nemen Producten voor verhuur, alsmede de hoogte van de vergoeding te voldoen door Klant.
 4. De vergoeding dient voldaan te worden op de bij Overeenkomst bepaalde datum(s).
 5. Indien Klant niet voldoet aan de in artikel 6 lid 4 gestelde termijn, treedt deze in verzuim.
 6. Klant ontvangt een herinnering van betaling welke voldaan dient te worden binnen 7 dagen.
 7. Wanneer blijkt dat klant na herhaaldelijke, minimaal 2, herinneringen in verzuim blijkt, is Aanbieder gerechtigd in het eigenhandig verhalen van de kosten, dan wel het terugnemen van de Producten.
 8. Terugname van de Producten vrijwaart Klant niet van de nog te betalen vergoeding, welke na het intreden van verzuim alsnog opeisbaar is door Aanbieder.
 9. Kosten welke Aanbieder maakt voor het terugnemen van de Producten alsmede als het verhalen van de vergoeding komen ter rekening van Klant en worden bij de uiteindelijke vordering toegevoegd.

7. Inspectieplicht verhuur

 1. Klant dient voor ingebruikname van het Product voor verhuur het Product te inspecteren.
 2. Indien tijdens de inspectie gebreken blijken aan het Product, dient Klant deze gebreken direct kenbaar te maken. Hiermee wordt in ieder geval bedoeld het kenbaar maken van het gebrek binnen 48 uur na ontdekking.
 3. Tijdige inspectie van het Product komt voor rekening van Klant.
 4. Indien een gebrek zich kenbaar maakt terwijl het Product in gebruik is, dient Klant dit binnen 24 uur te melden bij Aanbieder.
 5. Aanbieder zal binnen 3 werkdagen contact opnemen betreffende een indicatie van het gebrek en het aanbieden van een mogelijke passende oplossing voor het gebrek.
 6. Klant dient Aanbieder een redelijk termijn te geven voor herstel van het gebrek.
 7. Indien het gebrek niet herstelbaar blijkt, staat het Aanbieder vrij om een zelfde soort/soortgelijk Product ter vervanging aan te bieden aan Klant.
 8. De beoordeling van teruggave van gelden met betrekking tot gemaakte kosten aan de kant van Klant door een gebrek is aan zijde van Aanbieder.

8. Product bestemd voor verkoop

 1. Een Product aangeschaft door Klant bestemd voor directe verkoop, dient geïnspecteerd te worden door Klant binnen 24 uur na levering.
 2. Gebreken dienen direct, dan wel binnen 48 uur kenbaar gemaakt te worden bij Aanbieder.
 3. Indien een gebrek is geconstateerd zal Aanbieder een mogelijk oplossing voordragen.
 4. Klant dient Aanbieder een redelijke termijn te bieden om het gebrek te herstellen, dan wel om alsnog aan de Overeenkomst te voldoen.
 5. Beschadigingen ontstaan door ondeugdelijk(e) gebruik, behandeling, vervoer en schade ontstaan tijdens de overdracht aan een koper van Klant aan het Product door Klant of een derde komen niet voor rekening van Aanbieder.
 6. De beoordeling van teruggave van gelden met betrekking tot gemaakte kosten aan de kant van Klant door een gebrek welke niet aan Klant of diens derden toe te rekenen is, komt aan de zijde van Aanbieder.

9. Reparatie

 1. Aanbieder beschikt over de mogelijkheid om Producten te repareren.
 2. Reparatie zal geschieden op de fysieke locatie van Aanbieder, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien de schade valt onder de schade als aangegeven in de garantie, gebeurt reparatie kosteloos.
 4. Schade welke niet valt onder de garantie is in ieder geval maar niet uitsluitend schade ontstaan door:
  – Nalatigheid of onzorgvuldigheid jegens het Product door Klant;
  – Directe of indirecte schuld van Klant;
  – Directe of indirecte schuld van een derde, welke niet Klant is;
  – Het zelf of door een niet gecertificeerde derde laten aanpassen van het Product;
  – Het zelf of door een niet gecertificeerde derde laten repareren van het Product.
  – Schade ontstaan door of tijdens de verhuur of verkoop van het Product.
 5. Aanbieder vervoert in eerste instantie het Product bestemd voor reparatie zelf, indien het een volledige motorfiets of soortgelijk product betreft.
 6. Deelproducten ter bevestiging aan een ander Product worden niet door Aanbieder vervoerd ter reparatie.
 7. Kosten voor terugzending van een Product als bedoeld in artikel 9 lid 6 komen voor rekening van Klant.
 8. Aanbieder geeft een termijn aan waarin de reparatie van het Product plaats van vinden.
 9. Voor reparaties die buiten de garantie vallen, zal Aanbieder extra kosten in rekening brengen bij Klant. Afwijkingen van deze regeling dienen schriftelijk door Aanbieder bevestigd te worden.

10. Aansprakelijkheid

 1. Iedere, zowel contractuele als buitencontractuele, aansprakelijkheid (behoudens aansprakelijkheid als gevolg van opzet of grove schuld) van Aanbieder en – indien deze zich mocht voordoen haar bestuurders en werknemers, is beperkt tot het bedrag dat betaald is ten tijde van aanschaf van het Product.
 2. Indien Aanbieder aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 3. Indien Aanbieder aansprakelijk mocht zijn is deze aansprakelijkheid beperkt tot het in de beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Aanbieder.
 4. Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Aanbieder is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade door het niet voldoen aan de inspectieplicht van Klant, een ondeugdelijk gebruik van het Product door Klant of schade ontstaan door de Verkoop of Verhuur van het Product aan derden.
 6. Aanbieder is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Aanbieder aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Aanbieder toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 8. Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
 9. In geen geval is Aanbieder aansprakelijk voor gegeven garanties en zekerheden door derden of (personeel van) Aanbieder.
 10. Aanbieder is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade welke Klant, enig andere (rechts)persoon of derde lijdt door ondeugdelijk of onbehoorlijk gebruik van het Product. Behoorlijk gebruik van het Product is de Klant zijn eigen verantwoordelijkheid.
 11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Aanbieder

11. Beleid bij Klachten

 1. Klant dient enige vorm van klachten of opmerkingen binnen een redelijke termijn, na ontdekking van een gebrekkig Product te melden. De termijn voor melding is in ieder geval 7 dagen na ontdekking van het gebrek. Hierbij geldt dat de termijn begint te lopen vanaf het moment dat Klant het gebrek ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken.
 2. Aanbiederzal na bekendmaking van de klacht binnen 7 dagen contact opnemen, om de klacht en verder te ondernemen stappen te bespreken.
 3. Klant dient Aanbieder altijd de gelegenheid te stellen om het gebrek te herstellen. Per gebrek wordt tussen Partijen een redelijke termijn vastgesteld. Indien een melding bestaat uit meerdere gebreken, wordt er voor elk gebrek een passend termijn voor herstel bepaald.
 4. Beoordeling van de vorm van werkzaamheden welke verricht worden voor het herstel van het gebrek is altijd aan de zijde van Aanbieder.
 5. Termijnen in artikel 11 lid 1 en 2 opgenomen vervallen indien de klacht valt onder hetgeen bepaald in artikel 7 en 8.

12. Privacy en gegevens van Klanten

Aanbieder conformeert zich te allen tijde aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en/of hieraan verwante wet- en regelgeving. Zie ons privacybeleid voor meer informatie.

13. Overmacht

 1. Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor Aanbieder ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet waren te voorzien is Aanbieder niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring
  van welke aard dan ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, pandemieën, natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoersmiddelen,
  verkeersblokkades, ziekte ongeacht de reden of oorzaak daarvan of andere onvoorziene omstandigheden die niet bekend waren bij het aangaan van de Overeenkomst.
 2. Aanbieder heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de Overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. Hierbij ontstaat geen recht op de teruggave van gelden.
 3. Indien Aanbieder een tijdelijk opgeschort deel van de Overeenkomst later toch uitvoert, is Klantzonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd

14. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepalingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, Komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep
gedaan kan worden.

15. Nawerking

Indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven, zullen deze hun gelding behouden, na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

16. Strijdige clausules

Indien de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst strijdige bepalingen bevatten, gelden de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de tussen Partijen besloten Overeenkomst. Dit geldt alleen indien deze een uitdrukkelijke Opdrachtbevestiging bevat. In elk ander geval gelden de bepalingen, zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.

17. Niet naleving Algemene Voorwaarden

Indien Klant zich niet conformeert aan hetgeen bepaald in deze Algemene Voorwaarden, heeft Aanbieder het recht om te weigeren verdere Diensten voor Klant uit te voeren.

18. Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten tussen Klant en Aanbieder, alsmede deze Algemene Voorwaarden is het Belgische recht van toepassing.

19. Forumkeuze

Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken en de hoven van het arrondissement waar het kantoor van de beroepsbeoefenaar is gevestigd.

Hebt u vragen met betrekking tot onze Algemene Voorwaarden? Neem dan gerust contact op via het onderstaande e-mailadres!

info@bestofbikes.be | +32 (0)475 58 32 15
Paalsesteenweg 336 | 3583 Paal(Beringen)
Ondernemingsnummer : 0836.009.0346 | BTW nr. 0836.009.0346

Versie 2020

Login

Lost your password?