123 Sky Tower, Los Angeles + (102) 35460789
0
0,00
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Algmene Voorwaarden Consumenten

Best of bikes

Algemene voorwaarden consumenten

 1. Bedrijfsgegevens
 2. Definities
 3. Toepasselijkheid
 4. Overeenkomst
 5. Levering
 6. Retournering website
 7. Retourneren winkel
 8. Reparatie
 9. Aansprakelijkheid
 10. Beleid bij Klachten
 11. Privacy en gegevens van consumenten
 12. Overmacht
 13. Conversie
 14. Nawerking
 15. Strijdige clausules
 16. Niet naleving Algemene Voorwaarden
 17. Toepasselijk recht
 18. Forumkeuze

Algemene Voorwaarden Best of Bikes

In dit document treft u de Algemene Voorwaarden van Best of Bikes. In eerste instantie wijst Best of Bikes alle Algemene Voorwaarden van andere Partijen van de hand, tenzij dit bij Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald. Tevens kunt u geen andere rechten ontlenen dan in deze Algemene Voorwaarden weergegeven.

1. Bedrijfsgegevens

Aanbieder is gevestigd aan de Paalsesteenweg 336 te Paal(Beringen), postcode 3583. Best of Bikes is ingeschreven bij de kruispuntbank van ondernemingen onder AndIT BV/Best Of Bikes België  met Ondernemingsnummer : 0836.009.0346.

Hebt u vragen over onze Algemene Voorwaarden? Dan kunt u ons via de onderstaande gegevens bereiken:

info@bestofbikes.be | +32 (0)475 58 32 15
Paalsesteenweg 336 | 3583 Paal(Beringen)
Ondernemingsnummer : 0836.009.0346 | BTW nr. 0836.009.0346

2. Definities

 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Verkoper: Best of Bikes, zoals weergegeven in artikel 1;
 • Consument: ieder natuurlijk persoon welke een product afneemt van Verkoper, onder natuurlijk persoon wordt tevens verstaan: ‘een ieder die niet een product afneemt handelend vanuit beroep of bedrijf’;
 • Product: goederen zoals aangegeven op de website of in de fysieke locatie van Verkoper, bestemd voor verkoop. Hieronder begrepen (elektrische) motorfietsen en aanverwante toebehoren;
 • Winkel/Showroom: de fysieke locatie van Verkoper, waar producten aangeboden worden, diensten verleend en werkzaamheden worden verricht.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die, ongeacht op welke manier, tussen Verkoper en Consument tot stand komt;
 • Partijen: Verkoper en Consument tezamen genoemd;
 • Schriftelijke communicatie: alle communicatie die niet verbaal plaatsvindt, dus digitale communicatie geldt ook onder deze formulering.

3. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden van Verkoper zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Verkoper en Consument. Algemene Voorwaarden van iedere andere Partij worden in beginsel van de hand gewezen. Enkel wanneer door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk aldus is overeengekomen, zijn de Algemene Voorwaarden van Verkoper niet van toepassing.
 2. Indien er op enige wijze wordt afgeweken van één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, blijven de overige bepalingen hun gelding houden.
 3. Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke Overeenkomst bepaalde gevallen.
 4. De Algemene Voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere Overeenkomsten tussen Verkoper en Consument.

4. Overeenkomst

 1. De Overeenkomst houdt in de (ver)koop van een Product tussen Partijen, aangeboden door Verkoper. Tevens kan de Overeenkomst bestaan uit additionele diensten, waaronder kentekenregistratie van het Product.
 2. Het aanbod bestaat uit Producten zoals getoond op de website of in de showroom van Verkoper.
 3. Indien Consument overgaat op aanschaf van een door Verkoper aangeboden Product geldt de aanschaf als aanvaarding van de Overeenkomst.
 4. Eigendom van het Product gaat over op Consument op het moment dat het volledige bedrag is voldaan in de showroom van Verkoper of indien het Product via de webshop is aangeschaft, op het moment dat het Product is bezorgd.
 5. Prijzen voor Producten zijn zoals weergegeven op de website of in de Showroom van Verkoper en zijn inclusief btw.
 6. Voor additionele diensten worden extra, bij Overeenkomst bepaalde, kosten in rekening gebracht.
 7. Het staat Partijen in geen geval vrij om eenzijdig de Overeenkomst of gedeeltes van de Overeenkomst te wijzigen.
 8. Een overeenkomst kan alleen gesloten worden met een consument die 18 jaar of ouder is.

5. Levering

 1. Voordat een Product aangeschaft via de website wordt verzonden, dient Consument het volledige aankoopbedrag te voldoen.
 2. Het aankoopbedrag dient volledig voldaan te worden op de via de website aangegeven wijze, voordat het Product wordt verzonden.
 3. Een Product aangeschaft in de showroom van Verkoper, geschiedt alleen op aanvraag van Consument en indien Verkoper hiermee uitdrukkelijk is ingestemd.
 4. De kosten voor verzending vallen voor rekening van Consument. Deze kosten dienen tegelijkertijd met het aanschafbedrag van het (/de) product(en) voldaan te worden.
 5. De hoogte van de vergoeding wordt per situatie bepaald en is onder andere, maar niet uitsluitend, afhankelijk van het (/de) te leveren product(en), tijdstip van levering en afstand tot locatie van levering.
 6. Indien het Product in de Showroom is aangeschaft dient het volledige bedrag voor levering voldaan te zijn, voordat Verkoper overgaat tot levering van het Product.
 7. Consument is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een eventuele verzekering m.b.t. de levering van een Product.
 8. Verzending en levering gebeuren altijd naar/op het door Consument aangegeven adres. Verkoper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor (financiële) schade ontstaan door foutieve opgave van adresgegevens. Consument is altijd verantwoordelijk voor opgave van
  de juiste gegevens.

6. Retournering website

 1. Indien een Product via de website van Verkoper is aangeschaft, heeft Consument het recht om het Product binnen een periode van 14 dagen, zonder opgaaf van redenen te retourneren.
 2. Retournering dient te gebeuren naar het op de website aangegeven adres of, indien aanwezig, op het retourneringsformulier aangegeven adres.
 3. Het Product dient ongebruikt in de originele verpakking geretourneerd te worden. Indien dit niet het geval is, bestaat de kans dat het recht op terugbetaling vervalt.
 4. Kosten voor retournering komen voor rekening van Consument, tenzij Verkoper hierop een uitzondering maakt. Deze uitzondering is alleen geldig indien Verkoper deze schriftelijk bevestigt.
 5. Beoordeling van het geretourneerde Product staat aan de zijde van Verkoper.
 6. Indien bij retournering het Product beschadigd blijkt of op enige wijze afwijkt van het origineel verstuurde Product, vervalt het recht op vergoeding van het aanschafbedrag, tenzij beschadigingen of afwijkingen de originele reden voor retournering is.

7. Retourneren winkel

 1. Een Product aangeschaft in de fysieke winkel van Verkoper, kan alleen geretourneerd worden indien de verpakking van het Product ongeopend is en/of het Product ongebruikt is en de originele aankoopbewijs aanwezig is.
 2. Producten welke beschadigd worden geretourneerd worden niet ter retournering geaccepteerd.
 3. Er kan van hetgeen bepaald in artikel 7 lid 2 afgeweken worden door Verkoper. Mogelijke afwijking staat ter beoordeling van Verkoper.
 4. Het staat Verkoper vrij om Consument voor in de fysieke winkel aangeschafte Producten van een tegoedbon te voorzien, in tegenstelling tot teruggave van het volledige aankoopbedrag bij retournering.
 5. Hetgeen in artikel 7 lid 4 bepaald, vervalt indien de reden voor retournering het niet naar behoren werken en/of functioneren van het Product inhoudt, dan wel dat het Product gebrekkig in zijn werking blijkt. Dit geldt alleen binnen de bij aanschaffing aangegeven garantieperiode.
 6. Bij een gebrekkig Product dient Consument Verkoper een redelijke termijn te geven tot herstel van het gebrek. Deze termijn bedraagt ten minste 14 dagen.
 7. Indien de retournering gebeurt vanwege het niet naar behoren werken en functioneren van het Product, staat het Verkoper vrij een (soort)gelijk Product ter vervanging beschikbaar te stellen aan Consument, in plaats van vergoeding van het aanschafbedrag.
 8. Beoordeling van het gebrek aan het Product komt aan Verkoper toe.

8. Reparatie

 1. Verkoper beschikt over de mogelijkheid om Producten te repareren.
 2. Reparatie zal geschieden op de door Verkoper aangegeven locatie, tenzij schriftelijk anders bepaald.
 3. Reparatie gebeurt kosteloos indien de schade valt onder de garantie van het desbetreffende Product.
 4. Schade welke niet valt onder de garantie is in ieder geval, maar niet uitsluitend, schade ontstaan door:
  – Nalatigheid of onzorgvuldigheid jegens het Product door Consument;
  – Directe of indirecte schuld van Consument;
  – Directe of indirecte schuld van een derde, welke niet als Consument is aan te merken;
  – Het zelf aanpassen van of wijzigingen aanbrengen aan het Product;
  – Het door een niet gecertificeerde derde laten aanpassen of wijzigen van het Product;
  – Het zelf of door een niet gecertificeerde derde laten repareren van het Product.
 5. Voor reparatie welke valt binnen de garantie kan Verkoper op locatie reparaties uitvoeren. Dit alleen indien dit mogelijk blijkt naar aard van het gebrek of de schade. Indien de reparatie op locatie buiten de garantie valt, worden hiervoor extra kosten (voorrijkosten) in rekening
  gebracht.
 6. Indien hetgeen in artikel 8 lid 5 niet mogelijk blijkt, zal Verkoper het Product vervoeren ter reparatie op een door Verkoper aangewezen locatie. Verkoper beschikt over de mogelijkheid om de redelijke kosten voor vervoer te verhalen op Consument.
 7. Verkoper geeft een termijn aan waarin de reparatie van het Product plaatsvindt.
 8. De termijn zoals genoemd in artikel 8 lid 7 is in geen geval een fatale termijn.
 9. Voor reparaties die buiten de garantie vallen, zal Verkoper extra kosten in rekening brengen bij Consument. Hiervoor gelden de aparte reparatietarieven van Verkoper.

9. Aansprakelijkheid

 1. Iedere, zowel contractuele als buitencontractuele, aansprakelijkheid (behoudens aansprakelijkheid als gevolg van opzet of grove schuld) van Verkoper en – indien deze zich mocht voordoen haar bestuurders en werknemers, is beperkt tot het bedrag dat betaald is ten tijde van aanschaf van het Product.
 2. Indien Verkoper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 3. Indien Verkoper aansprakelijk mocht zijn is deze aansprakelijkheid beperkt tot het in de beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Verkoper bepaalde bedrag.
 4. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Verkoper is uitgegaan van door of namens de Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Verkoper aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Verkoper toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 7. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
 8. In geen geval is Verkoper aansprakelijk voor gegeven garanties en zekerheden door derden of (personeel van) Verkoper.
 9. Verkoper is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade welke Consument, enig andere (rechts)persoon of derde lijdt door ondeugdelijk of onbehoorlijk gebruik van het Product. Behoorlijk gebruik van het Product is de Consument zijn eigen verantwoordelijkheid.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verkoper.

10. Beleid bij Klachten

 1. Consument dient enige vorm van klachten of opmerkingen binnen een redelijke termijn, na ontdekking van een gebrekkig Product te melden. De termijn voor melding is in ieder geval 7 dagen na ontdekking van het gebrek. Hierbij geldt dat de termijn begint te lopen vanaf het moment dat Consument het gebrek ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken.
 2. Verkoper zal na bekendmaking van de klacht binnen 7 dagen contact opnemen, om de klacht en verder te ondernemen stappen te bespreken.
 3. Consument dient Verkoper altijd de gelegenheid te stellen om het gebrek te herstellen. Per gebrek wordt tussen Partijen een redelijke termijn vastgesteld. Indien een melding bestaat uit meerdere gebreken, wordt per gebrek een passend termijn voor herstel bepaald.
 4. Beoordeling van de vorm van werkzaamheden welke verricht worden voor het herstel van het gebrek is altijd aan de zijde van Verkoper.

11. Privacy en gegevens van consumenten

Verkoper conformeert zich te allen tijde aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en/of hieraan verwante wet- en regelgeving. Zie ons privacybeleid voor meer informatie.

12.Overmacht

 1. Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor Verkoper ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet waren te voorzien is Verkoper niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard dan ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine,
  epidemieën, pandemieën, natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoersmiddelen, verkeersblokkades, ziekte ongeacht de reden of oorzaak daarvan of andere onvoorziene omstandigheden die niet bekend waren bij het aangaan van de Overeenkomst.
 2. Verkoper heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de Overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. Hierbij ontstaat geen recht op de teruggave van gelden.
 3. Indien Verkoper een tijdelijk opgeschort deel van de Overeenkomst later toch uitvoert, is Consument zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.

13. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepalingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, Komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep
gedaan kan worden.

14.Nawerking

Indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven, zullen deze hun gelding behouden, na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

15. Strijdige clausules

Indien de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst strijdige bepalingen bevatten, gelden de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de tussen Partijen besloten Overeenkomst. Dit geldt alleen indien deze een uitdrukkelijke Opdrachtbevestiging bevat. In elk ander geval gelden de bepalingen, zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.

16.Niet naleving Algemene Voorwaarden

Indien Consument zich niet conformeert aan hetgeen bepaald in deze Algemene Voorwaarden,

heeft Verkoper het recht om te weigeren verdere Diensten voor Consument uit te voeren.

17. Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten tussen Klant en Aanbieder, alsmede deze Algemene Voorwaarden is het Belgische recht van toepassing.

18. Forumkeuze

Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken en de hoven van het arrondissement waar het kantoor van de beroepsbeoefenaar is gevestigd.

Hebt u vragen met betrekking tot onze Algemene Voorwaarden? Neem dan gerust contact op via het onderstaande e-mailadres!

info@bestofbikes.be | +32 (0)475 58 32 15
Paalsesteenweg 336 | 3583 Paal(Beringen)
Ondernemingsnummer : 0836.009.0346 | BTW nr. 0836.009.0346

Versie 2020

Login

Lost your password?